De 17 Verdensmål og 169 delmål

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 169 delmål og handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Her finder du den danske oversættelse samt officielle grafikker formgivet af The New Division.
Læs her, hvordan FN's Verdensmål blev vedtaget og udformet.

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Delmål for Verdensmål 1:
Afskaf Fattigdom

Delmål 1.1
Delmål 1.1: Afskaf ekstrem fattigdom

Afskaf ekstrem fattigdom

Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve under den internationale fattigdomsgrænse, som p.t. er på 1,90 dollars om dagen.

Delmål 1.2
Delmål 1.2: Halver generel fattigdom

Halver generel fattigdom

Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres.

Delmål 1.3
Delmål 1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet

Indfør sociale sikkerhedsnet

Der skal indføres nationalt passende sociale beskyttelsessystemer og indsatser for alle, heriblandt sociale sikkerhedsnet, og inden 2030 skal de fattige og udsatte have opnået betydelig dækning.

Delmål 1.4
Delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab

Giv lige rettigheder til ejerskab

Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering.

Delmål 1.5
Delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klima-relaterede katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok.

Delmål 1.a
Delmål 1.a: Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal især komme de mindst udviklede lande til gode.

Delmål 1.b
Delmål 1.b: Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn.

Verdensmål 2: Stop Sult

Stop Sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Delmål for Verdensmål 2:
Stop Sult

Delmål 2.1
Delmål 2.1: Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad

Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad

Inden 2030 skal vi afskaffe sult, og vi skal sikre, at alle mennesker har adgang til sikker, næringsrig og tilstrækkelig mad, året rundt. Fokus er især på de fattige og mennesker i udsatte situationer, heriblandt spædbørn.

Delmål 2.2
Delmål 2.2: Stop alle former for fejlernæring

Stop alle former for fejlernæring

Vi skal gøre en ende på alle former for fejlernæring inden 2030. Det omfatter også, at vi inden 2025 når de internationalt vedtagne mål om at nedsætte væksthæmning og udmagring af børn på grund af fejlernæring, og at vi tilgodeser næringsbehovene hos teenagepiger, gravide kvinder, samt ældre mennesker.

Delmål 2.3
Delmål 2.3: Små fødevareproducenter skal producere det dobbelte

Små fødevareproducenter skal producere det dobbelte

Inden 2030 skal vi fordoble produktiviteten og indkomsten for små fødevareproducenter. Især for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrholdere og fiskere. Det skal blandt andet ske gennem sikker og lige adgang til jord, viden, bankydelser, markeder og muligheder for at skabe øget værdi og beskæftigelse, også uden for landbruget.

Delmål 2.4
Delmål 2.4: Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion inden 2030. Der skal implementeres robuste landbrugsteknikker, der både øger produktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, og som styrker tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer. Teknikkerne skal desuden løbende forbedre kvaliteten af jorden.

Delmål 2.5
Delmål 2.5: Bevar den genetiske mangfoldighed i fødevareproduktionen

Bevar den genetiske mangfoldighed i fødevareproduktionen

Inden 2020 skal vi bevare den genetiske mangfoldighed af frø, kulturplanter og husdyr i landbruget samt deres beslægtede vilde arter. Det skal blandt andet ske gennem fornuftigt forvaltede frø- og plantebanker, både på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Vi skal også fremme ligelig deling og adgang til de fordele, som brugen af genetiske ressourcer og traditionel viden giver.

Delmål 2.a
Delmål 2.a: Investér i landbrugets infrastruktur og teknologi

Investér i landbrugets infrastruktur og teknologi

Vi skal investere mere i infrastruktur i landområder, samt landbrugsforskning og rådgivningsydelser, udvikling af teknologi, og gen-banker for planter og husdyr. Blandt andet gennem forbedret internationalt samarbejde, for at gøre landbrugene mere produktive i udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande.

Delmål 2.b
Delmål 2.b: Handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget skal forhindres

Handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget skal forhindres

Vi skal forhindre og rette op på handelsbarrierer og forvridninger i verdensmarkedet for landbrugsprodukter. Det skal blandt andet ske ved at eliminere alle former for statsstøtte til eksport af landbrugsvarer, samt alle eksporttiltag med lignende effekt, i overeensstemmelse med mandatet fra Doha-forhandlingsrunden.

Delmål 2.c
Delmål 2.c: Gør fødevaremarkeder stabile og giv adgang til information

Gør fødevaremarkeder stabile og giv adgang til information

Vi skal sikre, at verdens markeder for fødevarer fungerer ordentligt. Der skal være adgang til aktuel markedsinformation, blandt andet om størrelsen af fødevarelagre, for at hjælpe med at begrænse ekstreme udsving i fødevarepriserne.

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Delmål for Verdensmål 3:
Sundhed og Trivsel

Delmål 3.1
Delmål 3.1: Reducér mødredødeligheden

Reducér mødredødeligheden

I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 100.000 levendefødte børn.

Delmål 3.2
Delmål 3.2: Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Red alle børn under fem år fra at dø, hvis det kan forhindres

Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 1000 levende fødsler.

Delmål 3.3
Delmål 3.3: Bekæmp smitsomme sygdomme

Bekæmp smitsomme sygdomme

Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

Delmål 3.4
Delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

Delmål 3.5
Delmål 3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol.

Delmål 3.6
Delmål 3.6: Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld.

Delmål 3.7
Delmål 3.7: Giv alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning

Giv alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning

I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer.

Delmål 3.8
Delmål 3.8: Giv alle adgang til lægehjælp

Giv alle adgang til lægehjælp

Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris.

Delmål 3.9
Delmål 3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.

Delmål 3.a
Delmål 3.a: Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Implementer WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, som det er passende.

Delmål 3.b
Delmål 3.b: Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til

Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til

Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang til medicin.

Delmål 3.c
Delmål 3.c: Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslandene

Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslandene

Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede lande og i små ø-stater.

Delmål 3.d
Delmål 3.d: Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler

Giv bedre tidlig varsel ved globale sundhedstrusler

Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Delmål for Verdensmål 4:
Kvalitetsuddannelse

Delmål 4.1
Delmål 4.1: Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle

Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle

Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.

Delmål 4.2
Delmål 4.2: Giv lige lige adgang til ordentlige børnehaveklasser

Giv lige lige adgang til ordentlige børnehaveklasser

I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskolealderen, så de er klar til at starte i skole.

Delmål 4.3
Delmål 4.3: Giv alle mulighed for videregående uddannelse

Giv alle mulighed for videregående uddannelse

Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til videregående kvalitetsuddannelse inden 2030, til en overkommelig pris. Det kan være teknisk eller håndværksmæssig uddannelse, eller universitetet.

Delmål 4.4
Delmål 4.4: Giv flere forudsætningerne for at få finansiel succes

Giv flere forudsætningerne for at få finansiel succes

Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige evner, der gør det muligt at starte egne virksomheder og skabe anstændige arbejdspladser.

Delmål 4.5
Delmål 4.5: Stop al diskrimination i uddannelse

Stop al diskrimination i uddannelse

I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

Delmål 4.6
Delmål 4.6: Lær alle at læse, skrive og regne

Lær alle at læse, skrive og regne

Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.

Delmål 4.7
Delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab

Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab

Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Delmål 4.a
Delmål 4.a: Byg og opgrader sikre og inkluderende skoler

Byg og opgrader sikre og inkluderende skoler

Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.

Delmål 4.b
Delmål 4.b: Giv flere stipendiater til højere uddannelse i udviklingslandene

Giv flere stipendiater til højere uddannelse i udviklingslandene

Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på højere læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gives stipendier i udviklingslandene til både at studere i andre udviklingslande og i udviklede lande.

Delmål 4.c
Delmål 4.c: Ansæt flere lærere i udviklingslandene

Ansæt flere lærere i udviklingslandene

Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Delmål for Verdensmål 5:
Ligestilling mellem Kønnene

Delmål 5.1
Delmål 5.1: Stop diskrimination af kvinder og piger

Stop diskrimination af kvinder og piger

Vi skal stoppe alle former for diskrimination mod alle kvinder og piger, overalt i verden.

Delmål 5.2
Delmål 5.2: Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger

Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger

Vi skal eliminere alle former for vold mod alle kvinder og piger, både i det private og det offentlige liv. Heriblandt menneskehandel, seksuel udnyttelse og andre former for udnyttelse.

Delmål 5.3
Delmål 5.3: Stands tvangsægteskaber og omskæring

Stands tvangsægteskaber og omskæring

Stop alle skadelige skikke, som for eksempel tvangsægteskaber, børneægteskaber og omskæring af piger.

Delmål 5.4
Delmål 5.4: Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet

Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet

Vi skal anerkende og sætte pris på ubetalt arbejde i hjemmet og inden for omsorg. Det skal ske gennem offentlige tjenesteydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse, og ved at fremme delt ansvarlighed i hjemmet og familien, som det er nationalt passende.

Delmål 5.5
Delmål 5.5: Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse

Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse

Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Delmål 5.6
Delmål 5.6: Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder

Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder

Vi skal sikre, at kvinder får universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder, som det er aftalt i handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen ’Beijing Platform for Action’.

Delmål 5.a
Delmål 5.a: Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer

Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer

Vi skal gennemføre reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer, såvel som adgang til ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, bankforretninger, arv og naturressourcer, i overensstemmelse med nationale love.

Delmål 5.b
Delmål 5.b: Styrk kvinders rettigheder gennem teknologi

Styrk kvinders rettigheder gennem teknologi

Vi skal forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi, for at styrke kvinder.

Delmål 5.c
Delmål 5.c: Vedtag lovgivning, der fremmer kønsligestilling

Vedtag lovgivning, der fremmer kønsligestilling

Vi skal vedtage og styrke fornuftig politik og lovgivning, der er mulig at håndhæve, for at fremme kønsligestilling og styrke alle kvinder og piger, på alle niveauer.

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Delmål for Verdensmål 6:
Rent Vand og Sanitet

Delmål 6.1
Delmål 6.1: Giv adgang til rent drikkevand

Giv adgang til rent drikkevand

I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.

Delmål 6.2
Delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Alle mennesker skal opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne inden 2030, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet. Vi skal have særligt fokus på pigers og kvinders særlige behov, og også inkludere mennesker i sårbare situationer.

Delmål 6.3
Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre

Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre

Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Delmål 6.4
Delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Inden 2030 skal vi blive langt bedre til at bruge vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at nedbringe antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Delmål 6.5
Delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer

Indfør integreret styring af vandressourcer

Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende.

Delmål 6.6
Delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

Delmål 6.a
Delmål 6.a: Støt udviklingslandenes vand og sanitet

Støt udviklingslandenes vand og sanitet

Inden 2030 skal vi udvide det internationale samarbejde og støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet, så de kan gennemføre programmer og aktiviteter inden for vand og sanitet. Blandt andet inden for indsamling af regnvand, afsaltning af havvand, effektiv vandstyring, behandling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse.

Delmål 6.b
Delmål 6.b: Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Vi skal støtte og styrke, at lokalsamfundene deltager i at forbedre forvaltningen af vand og sanitet.

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Delmål for Verdensmål 7:
Bæredygtig Energi

Delmål 7.1
Delmål 7.1: Giv alle adgang til moderne energi

Giv alle adgang til moderne energi

Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

Delmål 7.2
Delmål 7.2: Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi

Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi

Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

Delmål 7.3
Delmål 7.3: Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

Delmål 7.a
Delmål 7.a: Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi

Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi

Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

Delmål 7.b
Delmål 7.b: Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene

Udvid og opgradér energitjenester for udviklingslandene

Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Delmål for Verdensmål 8:
Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Delmål 8.1
Delmål 8.1: Skab bæredygtig økonomisk vækst

Skab bæredygtig økonomisk vækst

Vi skal opretholde økonomisk vækst i overensstemmelse med nationale forhold, og især sikre en årlig økonomisk vækst på mindst syv procent i de mindst udviklede lande.

Delmål 8.2
Delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet

Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet

Vi skal opnå større økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation. Blandt andet ved fokus på arbejdskrævende sektorer der giver høj værditilførsel.

Delmål 8.3
Delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste

Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste

Vi skal fremme politiske beslutninger med fokus på udvikling som skaber anstændige jobs og støtter produktive aktiviteter, iværksætteri, kreativitet og innovation. Vi skal også bakke op om vækst og formalisering af små og mellemstore virksomheder, heriblandt gennem adgang til bankforretninger.

Delmål 8.4
Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Indtil udgangen af 2030 skal vi fortsat blive bedre til at bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Samtidig skal vi arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet, i overensstemmelse med FN’s 10-årige ramme af programmer om bæredygtigt forbrug og produktion. Her skal de allerede udviklede lande gå forrest.

Delmål 8.5
Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.

Delmål 8.6
Delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Inden 2020 skal vi i betydelig grad nedbringe andelen af unge der hverken er i gang med arbejde, uddannelse eller træning.

Delmål 8.7
Delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal vi stoppe de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og brug af børnesoldater. Fra 2025 skal vi helt sætte en stopper for alle former for børnearbejde.

Delmål 8.8
Delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere. Heriblandt migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

Delmål 8.9
Delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme

Støt op om bæredygtig turisme

Inden 2030 skal vi vedtage og implementere politiske beslutninger for at fremme bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur.

Delmål 8.10
Delmål 8.10: Giv alle adgang til banker og forsikring

Giv alle adgang til banker og forsikring

Vi skal styrke landenes egne finansielle institutioner for at fremme og udvide adgangen til bankforretninger, forsikring og andre finansielle ydelser for alle.

Delmål 8.a
Delmål 8.a: Støt 'Aid for Trade'

Støt 'Aid for Trade'

Vi skal øge opbakningen til ’Aid for Trade’ i udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande. Det skal blandt andet ske gennem den Styrkede Integrerede Ramme for handelsrelateret teknisk bistand til de mindst udviklede nationer.

Delmål 8.b
Delmål 8.b: Lav en global strategi for at få unge i arbejde

Lav en global strategi for at få unge i arbejde

Inden 2020 skal vi udvikle og begynde at bruge en global strategi for at få unge i arbejde, og vi skal implementere FN’s Arbejdsorganisation ILO’s globale jobpagt (Global Jobs Pact).

Verdensmål 9: Industri Innovation og Infrastruktur

Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Delmål for Verdensmål 9:
Industri Innovation og Infrastruktur

Delmål 9.1
Delmål 9.1: Byg bæredygtig infrastruktur

Byg bæredygtig infrastruktur

Vi skal udvikle pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet. Det gælder blandt andet infrastruktur på tværs af grænser og regioner, for at understøtte økonomisk udvikling og menneskelig trivsel. Vi skal have fokus på, at alle skal have ligelig adgang til infrastrukturen, og at prisen bliver overkommelig.

Delmål 9.2
Delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering

Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering

Vi skal fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering. Inden 2030 skal vi forøge industriens andel af arbejdspladser og produktion, i overensstemmelse med nationale forhold. I de mindst udviklede lande skal industriens andel af økonomien fordobles.

Delmål 9.3
Delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser

Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser

Vi skal give små virksomheder adgang til bankforretninger, og herunder adgang til at låne penge til en overkommelig pris. Det gælder især i udviklingslandene. De små virksomheder skal integreres bedre i markeder og værdikæder.

Delmål 9.4
Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet.

Delmål 9.5
Delmål 9.5: Mere forskning og opgradering af industriteknologi

Mere forskning og opgradering af industriteknologi

Vi skal forske mere i industriens teknologier og opgradere dem i alle lande, især i udviklingslandene. Inden 2030 skal vi opfordre til innovation, og betydeligt flere mennesker skal arbejde med forskning og udvikling. Både det offentlige og det private skal investere mere i dette.

Delmål 9.a
Delmål 9.a: Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene

Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene

Vi skal facilitere, at udviklingslandene udvikler bæredygtig og robust infrastruktur. Det skal ske gennem bedre finansiel, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet samt små udviklings-østater.

Delmål 9.b
Delmål 9.b: Støt lokal udvikling af teknologi og diversificering af industrien

Støt lokal udvikling af teknologi og diversificering af industrien

Vi skal støtte lokal udvikling af teknologi, forskning og innovation i udviklingslande. Det skal blandt andet ske ved at sikre, at vi træffer politiske beslutninger der fremmer industriel diversificering og øget værdi af produkter og råvarer.

Delmål 9.c
Delmål 9.c: Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Vi skal forøge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi betydeligt og stræbe efter at give alle mennesker i de mindst udviklede lande adgang til internettet inden 2020, til en overkommelig pris.

Verdensmål 10: Mindre Ulighed

Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Delmål for Verdensmål 10:
Mindre Ulighed

Delmål 10.1
Delmål 10.1: Gør uligheden i indkomst mindre

Gør uligheden i indkomst mindre

Inden 2030 skal vi opnå og fastholde, at indkomsten for de fattigste 40 procent af befolkningen stiger hurtigere end landsgennemsnittet.

Delmål 10.2
Delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle

Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle

Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.

Delmål 10.3
Delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik, lovgivning og handlinger.

Delmål 10.4
Delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Vi skal tage politiske beslutninger, der progressivt fremmer større lighed. Især gennem finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialt sikkerhedsnet.

Delmål 10.5
Delmål 10.5: Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Vi skal blive bedre til at regulere og overvåge globale finansielle markeder og institutioner. Samtidig skal vi styrke implementeringen af reguleringerne.

Delmål 10.6
Delmål 10.6: Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner

Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner

Vi skal sikre, at udviklingslandene bliver bedre repræsenteret og får en stærkere stemme i beslutningerne i globale økonomiske og finansielle institutioner. Det skal ske for at gøre institutionerne mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime.

Delmål 10.7
Delmål 10.7: Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Før ansvarlig og velstyret migrationspolitik

Vi skal facilitere ordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet, heriblandt ved at implementere planlagte og velstyrede migrationspolitikker.

Delmål 10.a
Delmål 10.a: Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Vi skal implementere verdenshandelsorganisationen WTO’s princip om særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment), især for de mindst udviklede lande.

Delmål 10.b
Delmål 10.b: Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande

Bak op om hjælp og investeringer i de mindst udviklede lande

Vi skal bakke op om udviklingshjælp til de stater, hvor behovet er størst. Herunder direkte udenlandske investeringer og finansielle strømme. Det gælder især for de mindst udviklede lande, afrikanske lande, små udviklings-østater samt udviklingslande uden adgang til havet. Indsatsen skal ske i overensstemmelse med landenes nationale planer og programmer.

Delmål 10.c
Delmål 10.c: Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem

Migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem

Inden 2030 skal vi reducere migranters omkostninger ved at sende penge til hjemlandet. Det skal ikke koste migranterne mere end 3 procent i omkostninger at sende penge hjem. Forsendelsesveje med over 5 procent i omkostninger skal helt elimineres.

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Delmål for Verdensmål 11:
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Delmål 11.1
Delmål 11.1: Byg sikre boliger, der er til at betale

Byg sikre boliger, der er til at betale

Inden 2030 skal vi sikre, at alle har tilstrækkelig adgang til sikre boliger med de fornødne faciliteter, til en overkommelig pris. Slumområder skal opgraderes.

Delmål 11.2
Delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer – til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.

Delmål 11.3
Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.

Delmål 11.4
Delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv

Beskyt verdens kultur- og naturarv

Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.

Delmål 11.5
Delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer

Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer

Inden 2030 skal vi reducere antallet af mennesker der dør eller bliver påvirket af katastrofer betydeligt (heriblandt katastrofer relateret til vand), med et fokus på at beskytte de fattige og mennesker i udsatte situationer. Sideløbende skal vi i betydelig grad nedbringe de direkte økonomiske tab i verdensøkonomien der skyldes katastrofer.

Delmål 11.6
Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Minimer byernes miljøpåvirkning

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.

Delmål 11.7
Delmål 11.7: Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede.

Delmål 11.a
Delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

Styrk god national og regional byplanlægning

Vi skal støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem land og by, ved at styrke national og regional planlægning.

Delmål 11.b
Delmål 11.b: Før politik for inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse

Før politik for inklusion, ressourceeffektivitet og katastrofeforebyggelse

Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af byer og bosættelser der vedtager og gennemfører integrerede planer for at øge inklusion, mere effektiv brug af ressourcer samt modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og katastrofer. Vi skal implementere en helhedsorienteret katastrofestyring på alle niveauer, på linje med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Delmål 11.c
Delmål 11.c: Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt

Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt

Vi skal støtte de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige bygninger af lokale materialer. Støtten skal blandt andet ske gennem finansiel og teknisk assistance.

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Delmål for Verdensmål 12:
Ansvarligt Forbrug og Produktion

Delmål 12.1
Delmål 12.1: Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion

Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion

Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion (10YFP). De udviklede lande skal gå i front, men alle lande skal gøre deres del, med hensynstagen til udviklingen og kapaciteten i udviklingslandene.

Delmål 12.2
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

Delmål 12.3
Delmål 12.3: Halver det globale madspild per person

Halver det globale madspild per person

Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

Delmål 12.4
Delmål 12.4: Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt

Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt

Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet. Dette skal ske i overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

Delmål 12.5
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Reducer affaldsmængden betydeligt

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Delmål 12.6
Delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtgt

Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtgt

Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

Delmål 12.7
Delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb

Promover bæredygtighed i offentlige indkøb

Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale politiske beslutninger og prioriteter.

Delmål 12.8
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

Delmål 12.a
Delmål 12.a: Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

Vi skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion.

Delmål 12.b
Delmål 12.b: Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Vi skal udvikle og indføre redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig turisme, der skaber jobs og fremmer lokal kultur og produkter.

Delmål 12.c
Delmål 12.c: Fjern skævheder i markedet, der spilder ressourcer

Fjern skævheder i markedet, der spilder ressourcer

Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer til spild af ressourcer. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet, i overensstemmelse med nationale omstændigheder. Blandt andet ved at omlægge beskatning og ved at udfase de skadelige støtteordninger, på en måde der afspejler deres påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidig tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes udvikling, på en måde der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Delmål for Verdensmål 13:
Klimaindsats

Delmål 13.1
Delmål 13.1: Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer

Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer.

Delmål 13.2
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, strategier og planlægning.

Delmål 13.3
Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

Delmål 13.a
Delmål 13.a: Implementér FN's rammekonvention om klimaændringer

Implementér FN's rammekonvention om klimaændringer

Fra 2020 skal de udviklede lande støtte u-landenes arbejde med at reducere udslip og tilpasse sig klimaforandringerne på en transparent og meningsfuld måde. Støttebeløbet skal være 100 milliarder USD per år, som skal komme fra forskellige kilder. Den grønne klimafond skal fuldt finansieres og i gang med at arbejde hurtigst muligt.

Delmål 13.b
Delmål 13.b: Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne

Støt mekanismer til planlægning og håndtering af klimaforandringerne

Vi skal hjælpe de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, så de bliver bedre til planlægning og håndtering i forbindelse med klimaforandringer. Blandt andet med fokus på kvinder, unge mennesker samt lokale og marginaliserede samfund.

Verdensmål 14: Livet i havet

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Delmål for Verdensmål 14:
Livet i havet

Delmål 14.1
Delmål 14.1: Reducer forurening af havet

Reducer forurening af havet

Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.

Delmål 14.2
Delmål 14.2: Beskyt og genopret økosystemer

Beskyt og genopret økosystemer

Inden 2020 skal vi forvalte og beskytte økosystemer i havet og langs kysterne på en bæredygtig måde, for at undgå at de bliver beskadiget i betydelig grad. Det skal blandt andet ske ved at styrke økosystemernes modstandsdygtighed og ved at arbejde for at genoprette dem. Målet er at opnå sunde og produktive have.

Delmål 14.3
Delmål 14.3: Reducer forsuringen af havet

Reducer forsuringen af havet

Vi skal håndtere og minimere konsekvenserne af forsuringen af havet, blandt andet gennem forbedret videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

Delmål 14.4
Delmål 14.4: Gør fiskeriet bæredygtigt

Gør fiskeriet bæredygtigt

Inden 2020 skal vi regulere fangsten på en effektiv måde og gøre en ende på overfiskning, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt destruktive fangstmetoder. Vi skal også indføre videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt. Bestandene skal mindst tilbage på et niveau, hvor de kan give deres maksimale bæredygtige afkast, alt efter de forskellige bestandes biologiske muligheder.

Delmål 14.5
Delmål 14.5: Bevar havområder og kyster

Bevar havområder og kyster

Inden 2020 skal vi beskytte mindst 10 procent af hav- og kystområder, i overensstemmelse med national og international lov og baseret på den bedst tilgængelige videnskabelige information.

Delmål 14.6
Delmål 14.6: Stop statsstøtte, der medvirker til overfiskeri

Stop statsstøtte, der medvirker til overfiskeri

Inden 2020 skal vi forbyde visse former for fiskeristøtte, der bidrager til overkapacitet og overfiskning, og vi skal fjerne støtteordninger der bidrager til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Vi skal lade være med at introducere nye støtteordninger af denne type. Samtidig skal vi anerkende, at passende særlige hensyn til udviklingslandene og de mindst udviklede lande bør være en fast del af WTO’s forhandlinger om støtteordninger til fiskeriet.

Delmål 14.7
Delmål 14.7: Forøg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer

Forøg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer

Inden 2030 skal vi forøge de økonomiske fordele, som små udviklings-østater og de mindst udviklede lande har af at bruge deres havressourcer på en bæredygtig måde. Det skal blandt andet ske gennem bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

Delmål 14.a
Delmål 14.a: Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere

Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere

Vi skal øge den videnskabelige viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til den Mellemstatslige Oceanografiske Kommissions kriterier (IOC Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology). Formålet er at forbedre havenes sundhedstilstand og at give havenes biodiversitet en større rolle i u-landenes udvikling. Dette gælder især i de mindst udviklede lande og små udviklings-østater.

Delmål 14.b
Delmål 14.b: Støt små fiskere

Støt små fiskere

Vi skal give små traditionelle fiskere adgang til havressourcer og markeder.

Delmål 14.c
Delmål 14.c: Implementér og håndhæv international havlov

Implementér og håndhæv international havlov

Vi skal forbedre beskyttelsen og den bæredygtige brug af havene og deres ressourcer ved at gennemføre den internationale lov om havet (UNCLOS), som sætter de juridiske rammer for dette. Baggrunden er paragraf 158 i FN-dokumentet ’Den fremtid vi ønsker’ (Rio+20: The Future We Want).

Verdensmål 15: Livet på land

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Delmål for Verdensmål 15:
Livet på land

Delmål 15.1
Delmål 15.1: Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand

Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand

Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.

Delmål 15.2
Delmål 15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov.

Delmål 15.3
Delmål 15.3: Stop ørkendannelse og genopret udpint jord

Stop ørkendannelse og genopret udpint jord

Inden 2030 skal vi bekæmpe ørkendannelse og genoprette områder med forringet jordbund, heriblandt områder der er påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser. Vi skal stræbe mod at opnå en verden, hvor jordkvaliteten er i balance.

Delmål 15.4
Delmål 15.4: Bevar økosystemer i bjergene

Bevar økosystemer i bjergene

Inden 2030 skal vi beskytte og bevare bjergenes økosystemer, heriblandt deres biodiversitet. Det skal gøre bjergområderne bedre i stand til at levere de ressourcer, der er nødvendige for bæredygtig udvikling.

Delmål 15.5
Delmål 15.5: Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.

Delmål 15.6
Delmål 15.6: Giv adgang til genetiske ressourcer og fair fordeling af fordelene

Giv adgang til genetiske ressourcer og fair fordeling af fordelene

Vi skal fremme fair og ligelig fordeling af fordelene ved at bruge genetiske ressourcer. Samtidig skal vi fremme passende adgang til disse ressourcer, som det er aftalt internationalt.

Delmål 15.7
Delmål 15.7: Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Vi skal skride til handling øjeblikkeligt for at gøre en ende på krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter af dyr og planter. Vi skal sætte ind mod både udbud og efterspørgsel efter de ulovlige naturprodukter.

Delmål 15.8
Delmål 15.8: Stop invasive arter fra at brede sig

Stop invasive arter fra at brede sig

Inden 2020 skal vi indføre foranstaltninger for at forhindre indførelsen af naturfremmede arter. Deres skadevirkninger på land- og vandbaserede økosystemer skal reduceres i betydelig grad, og vi skal kontrollere eller fjerne de mest problematiske arter.

Delmål 15.9
Delmål 15.9: Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i regeringernes planlægning

Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i regeringernes planlægning

Inden 2020 skal vi gøre værdien af økosystemer og biodiversitet til en integreret del af national og lokal planlægning, udviklingsprocesser og strategier samt afrapportering for fattigdomsbekæmpelse.

Delmål 15.a
Delmål 15.a: Større finansiering for at bevare og bruge økosystemer og biodiversitet bæredygtigt

Større finansiering for at bevare og bruge økosystemer og biodiversitet bæredygtigt

Vi skal mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder for at bevare og bruge biodiversitet og økosystemer på en bæredygtig måde.

Delmål 15.b
Delmål 15.b: Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Vi skal mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og på alle niveauer for at finansiere bæredygtigt skovbrug og give tilstrækkelig motivation til udviklingslandene for at fremme den form for skovbrug. Dette omfatter også beskyttelse af eksisterende skov og genplantning af fældede skovområder.

Delmål 15.c
Delmål 15.c: Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Vi skal styrke den globale opbakning til at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, heriblandt ved at forøge lokalsamfundenes evne til at leve på en bæredygtig måde.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Delmål for Verdensmål 16:
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.1
Delmål 16.1: Reducer vold overalt

Reducer vold overalt

Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt.

Delmål 16.2
Delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold

Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

Delmål 16.3
Delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.

Delmål 16.4
Delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.

Delmål 16.5
Delmål 16.5: Reducer korruption og bestikkelse i betydelig grad

Reducer korruption og bestikkelse i betydelig grad

Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags.

Delmål 16.6
Delmål 16.6: Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Delmål 16.7
Delmål 16.7: Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde

Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde

Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.

Delmål 16.8
Delmål 16.8: Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde

Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde

Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og stærkere.

Delmål 16.9
Delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet

Giv alle fødselsattest og legal identitet

Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering.

Delmål 16.10
Delmål 16.10: Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt

Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt

Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

Delmål 16.a
Delmål 16.a: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene.

Delmål 16.b
Delmål 16.b: Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler

Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler

Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Delmål for Verdensmål 17:
Partnerskaber for handling

Delmål 17.1
Delmål 17.1: Hjælp landene til at blive bedre til at indsamle egne skatteindtægter

Hjælp landene til at blive bedre til at indsamle egne skatteindtægter

Vi skal styrke landenes evne til at mobilisere egne ressourcer. Heriblandt gennem international støtte til udviklingslandene, så de bedre kan indsamle skatter og på anden vis opnå større indtægtsgrundlag.

Delmål 17.2
Delmål 17.2: Hold alle løfter om udviklingshjælp

Hold alle løfter om udviklingshjælp

De udviklede lande skal gennemføre deres officielle udviklingsforpligtelser fuldt ud. Det omfatter blandt andet løftet fra mange udviklede lande om at støtte udviklingslandene med 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, og at støtte de mindst udviklede lande med mellem 0,15 og 0,2 procent af BNI. Donorlandene bør sætte mål om, at mindst 0,2 procent af BNI skal gå til de mindst udviklede lande.

Delmål 17.3
Delmål 17.3: Mobiliser finansielle ressourcer for udviklingslande

Mobiliser finansielle ressourcer for udviklingslande

Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.

Delmål 17.4
Delmål 17.4: Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig

Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig

Vi skal hjælpe udviklingslandene med at gøre deres gæld bæredygtig på langt sigt. Det skal ske gennem koordinerede politiske beslutninger med det formål at finansiere, omstrukturere og lette gælden, alt efter hvad der er passende. Vi skal tage hånd om de fattige lande der er i dyb gæld, for at reducere gældsproblemerne.

Delmål 17.5
Delmål 17.5: Invester i de mindst udviklede lande

Invester i de mindst udviklede lande

Vi skal gennemføre tiltag, der fremmer investeringer i de mindst udviklede lande.

Delmål 17.6
Delmål 17.6: Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation

Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation

Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på vilkår der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem eksisterende samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for udveksling af teknologi.

Delmål 17.7
Delmål 17.7: Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene

Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene

Vi skal fremme udviklingen, overførslen og spredningen af miljømæssigt fornuftige teknologier i udviklingslandene. Det skal blandt andet ske på særligt fordelagtige vilkår (concessional and preferential terms), efter gensidig aftale.

Delmål 17.8
Delmål 17.8: Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande

Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande

I 2017 skal FN’s teknologi-bank og den kapacitetsopbyggende mekanisme for videnskab, teknologi og innovation i de mindst udviklede lande være i fuld gang med at arbejde. Vi skal samtidig forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi.

Delmål 17.9
Delmål 17.9: Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

Udviklingslandene skal få bedre international støtte til at gennemføre en effektiv og målrettet kapacitetsopbygning for at støtte landenes nationale planer om at gennemføre alle Verdensmålene. Blandt andet gennem samarbejde mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, eller med involvering af lande eller organisationer i nord.

Delmål 17.10
Delmål 17.10: Promover et universelt handelssystem under WTO

Promover et universelt handelssystem under WTO

Vi skal fremme et universielt internationalt handelssystem, som er regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og ligeligt. Det skal ske under styring fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), blandt andet ved konklusionen på forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen (Doha Development Agreement).

Delmål 17.11
Delmål 17.11: Udviklingslandenes eksport skal forøges

Udviklingslandenes eksport skal forøges

Udviklingslandene skal forøge deres eksport betydeligt. De mindst udviklede landes del af det globale eksportmarked skal fordobles inden 2020.

Delmål 17.12
Delmål 17.12: Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande

Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande

Vi skal give alle de mindst udviklede lande permanent toldfri og kvotefri adgang til verdensmarkedet, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger. Blandt andet skal de regler om præferenceoprindelsesland, der gælder importen fra de mindst udviklede lande, gøres transparente og enkle, og bidrage til at give lettere markedsadgang.

Delmål 17.13
Delmål 17.13: Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres

Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres

Vi skal forbedre den globale makroøkonomiske stabilitet, blandt andet gennem sammenhæng og koordinering af de politiske beslutninger (politik-kohærens).

Delmål 17.14
Delmål 17.14: Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens)

Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens)

Vi skal forbedre sammenhængen af de politiske beslutninger (kohærens) for at styrke bæredygtig udvikling.

Delmål 17.15
Delmål 17.15: Respekter, at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene

Respekter, at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene

Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og lederskab til at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.

Delmål 17.16
Delmål 17.16: Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere

Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere

Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med mange interessenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle lande, især i de mindst udviklede lande.

Delmål 17.17
Delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber

Der skal opfordres til effektive partnerskaber

Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrategier.

Delmål 17.18
Delmål 17.18: Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling

Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling

Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet til at indsamle statistik af høj kvalitet og gøre data tilgængelige. Tallene skal være opdaterede og pålidelige og kunne sorteres efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrantstatus, handicap, geografisk placering samt andre informationer, der er relevante i de enkelte landes situation. Også de mindst udviklede lande og små udviklings-østater skal have bedre støtte til at opnå denne statistiske kapacitet.

Delmål 17.19
Delmål 17.19: Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Inden 2030 skal vi bygge videre på de eksisterende initiativer for at udvikle målepunkter der viser fremskridtet i bæredygtig udvikling på flere måder end bruttonationalproduktet, og vi skal støtte udviklingslandene i at blive bedre til at indsamle statistik om egen udvikling.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.