Foto: CC-BY Jon Mannion

Mål 17: Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Det sidste verdensmål virker umiddelbart enormt abstrakt, for hvad betyder ”partnerskaber” i praksis?

Mål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser, hvor både regeringer, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem. Men grundlæggende handler det også om, hvem der skal betale for de investeringer, der skal til, for at vi kan gennemføre verdensmålene.

Svaret er, at det skal vi alle sammen. Den rige del af verden skal holde deres løfte om at give 0,7 procent af deres bruttonationalindkomst hvert år til at støtte udviklingen i de fattigste lande. Men udviklingslandene skal ikke være passive modtagere og afhængige af hjælpen. De skal også blive langt bedre til at betale for deres egen udvikling og stå på egne ben. Det vil især sige, at de skal blive bedre til at indsamle skatter og bruge pengene fornuftigt til investeringer i veje, skoler, sundhedsklinikker og andre ting, der styrker økonomisk udvikling og hjælper med at få endnu flere af deres borgere ud af fattigdommen.

Læs mere

partnerskaber handling FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 17

En del af grundlaget for, at udviklingslandene kan finansiere mere af deres egen udvikling selv, er, at landenes eksport til resten af verden skal fordobles inden 2020. Det skal blandt andet ske ved, at de mindst udviklede lande får adgang til de globale eksportmarkeder uden at betale told og kvoter.

Sideløbende skal alle verdens lande blive bedre til at samarbejde om teknologi og forskning på tværs af landegrænser, Blandt andet skal vi udveksle miljørigtige teknologier, så udviklingslandene fra starten kan opbygge en industri, der er miljømæssigt bæredygtig. Målet er, at udviklingslandene ikke gentager de mange fejl, som vi har begået i de lande, hvor industrialiseringen har medført store problemer med forurening.

En vigtig forudsætning for alt dette er, at vi bliver bedre til at måle, hvordan det rent faktisk går i de enkelte lande, og ikke kun, når det gælder den økonomiske vækst. Ved at indsamle flere data af en bedre kvalitet kan vi bedre se, om vores indsatser får folk ud af fattigdom, om nok børn kommer i skole, og om naturområder bliver effektivt beskyttet.

Delmål for Verdensmål 17:
Partnerskaber for handling

Delmål 17.1
Delmål 17.1: Hjælp landene til at blive bedre til at indsamle egne skatteindtægter

Hjælp landene til at blive bedre til at indsamle egne skatteindtægter

Vi skal styrke landenes evne til at mobilisere egne ressourcer. Heriblandt gennem international støtte til udviklingslandene, så de bedre kan indsamle skatter og på anden vis opnå større indtægtsgrundlag.

Delmål 17.2
Delmål 17.2: Hold alle løfter om udviklingshjælp

Hold alle løfter om udviklingshjælp

De udviklede lande skal gennemføre deres officielle udviklingsforpligtelser fuldt ud. Det omfatter blandt andet løftet fra mange udviklede lande om at støtte udviklingslandene med 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, og at støtte de mindst udviklede lande med mellem 0,15 og 0,2 procent af BNI. Donorlandene bør sætte mål om, at mindst 0,2 procent af BNI skal gå til de mindst udviklede lande.

Delmål 17.3
Delmål 17.3: Mobiliser finansielle ressourcer for udviklingslande

Mobiliser finansielle ressourcer for udviklingslande

Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige kilder.

Delmål 17.4
Delmål 17.4: Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig

Assister udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig

Vi skal hjælpe udviklingslandene med at gøre deres gæld bæredygtig på langt sigt. Det skal ske gennem koordinerede politiske beslutninger med det formål at finansiere, omstrukturere og lette gælden, alt efter hvad der er passende. Vi skal tage hånd om de fattige lande der er i dyb gæld, for at reducere gældsproblemerne.

Delmål 17.5
Delmål 17.5: Invester i de mindst udviklede lande

Invester i de mindst udviklede lande

Vi skal gennemføre tiltag, der fremmer investeringer i de mindst udviklede lande.

Delmål 17.6
Delmål 17.6: Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation

Mere samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation

Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på vilkår der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem eksisterende samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for udveksling af teknologi.

Delmål 17.7
Delmål 17.7: Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene

Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene

Vi skal fremme udviklingen, overførslen og spredningen af miljømæssigt fornuftige teknologier i udviklingslandene. Det skal blandt andet ske på særligt fordelagtige vilkår (concessional and preferential terms), efter gensidig aftale.

Delmål 17.8
Delmål 17.8: Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande

Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande

I 2017 skal FN’s teknologi-bank og den kapacitetsopbyggende mekanisme for videnskab, teknologi og innovation i de mindst udviklede lande være i fuld gang med at arbejde. Vi skal samtidig forbedre brugen af muliggørende teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi.

Delmål 17.9
Delmål 17.9: Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

Udviklingslandene skal få bedre international støtte til at gennemføre en effektiv og målrettet kapacitetsopbygning for at støtte landenes nationale planer om at gennemføre alle Verdensmålene. Blandt andet gennem samarbejde mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, eller med involvering af lande eller organisationer i nord.

Delmål 17.10
Delmål 17.10: Promover et universelt handelssystem under WTO

Promover et universelt handelssystem under WTO

Vi skal fremme et universielt internationalt handelssystem, som er regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og ligeligt. Det skal ske under styring fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), blandt andet ved konklusionen på forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen (Doha Development Agreement).

Delmål 17.11
Delmål 17.11: Udviklingslandenes eksport skal forøges

Udviklingslandenes eksport skal forøges

Udviklingslandene skal forøge deres eksport betydeligt. De mindst udviklede landes del af det globale eksportmarked skal fordobles inden 2020.

Delmål 17.12
Delmål 17.12: Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande

Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande

Vi skal give alle de mindst udviklede lande permanent toldfri og kvotefri adgang til verdensmarkedet, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger. Blandt andet skal de regler om præferenceoprindelsesland, der gælder importen fra de mindst udviklede lande, gøres transparente og enkle, og bidrage til at give lettere markedsadgang.

Delmål 17.13
Delmål 17.13: Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres

Den makroøkonomiske stabilitet skal forbedres

Vi skal forbedre den globale makroøkonomiske stabilitet, blandt andet gennem sammenhæng og koordinering af de politiske beslutninger (politik-kohærens).

Delmål 17.14
Delmål 17.14: Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens)

Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens)

Vi skal forbedre sammenhængen af de politiske beslutninger (kohærens) for at styrke bæredygtig udvikling.

Delmål 17.15
Delmål 17.15: Respekter, at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene

Respekter, at hvert land selv lægger egen handlingsplan for Verdensmålene

Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og lederskab til at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.

Delmål 17.16
Delmål 17.16: Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere

Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere

Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med mange interessenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle lande, især i de mindst udviklede lande.

Delmål 17.17
Delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber

Der skal opfordres til effektive partnerskaber

Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrategier.

Delmål 17.18
Delmål 17.18: Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling

Giv adgang til bedre og mere pålidelige data om udvikling

Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet til at indsamle statistik af høj kvalitet og gøre data tilgængelige. Tallene skal være opdaterede og pålidelige og kunne sorteres efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrantstatus, handicap, geografisk placering samt andre informationer, der er relevante i de enkelte landes situation. Også de mindst udviklede lande og små udviklings-østater skal have bedre støtte til at opnå denne statistiske kapacitet.

Delmål 17.19
Delmål 17.19: Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Inden 2030 skal vi bygge videre på de eksisterende initiativer for at udvikle målepunkter der viser fremskridtet i bæredygtig udvikling på flere måder end bruttonationalproduktet, og vi skal støtte udviklingslandene i at blive bedre til at indsamle statistik om egen udvikling.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

International dom skaber lokal retfærdighed

Jesper Jais Nørgaard ny engagementschef for Verdens Bedste Nyheder

Jeg har skrevet om udvikling i syv år. Særligt én myte møder jeg igen og igen.

Kæmpeindsats mod altædende græshopper: ”Det har reddet mad til millioner af mennesker”

Pakistansk megaby forbyder nedværdigende ”jomfrutest”

Dansk hjælp var en vigtig brik i Kinas vindmølleboom

Sydkorea har grønne planer og stor appetit på dansk viden

Cambodja vil nu fjerne de sidste landminer og bomber fra gamle krige

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere